Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'16

321,30

322,80

319,50

320,50

323,00

Nov'16

332,20

333,30

330,00

330,50

333,10

Jan'17

336,80

337,30

336,80

337,30

337,90

Mar'17

339,30

339,30

338,00

338,00

340,10

May'17

-

-

-

341,00

341,20

Jul'17

-

-

-

359,10

348,90

Sep'17

-

362,80

362,80

362,80

364,90

Nguồn: Tradingcharts.com