Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Nov'17

422,10

428,40

421,30

428,40

423,70

Jan'18

411,20

417,90

409,50

417,20

412,10

Mar'18

396,40

402,90

396,30

400,60

396,80

May'18

384,00

387,90

383,00

386,50

384,00

Jul'18

-

-

-

385,00

385,00

Sep'18

-

-

-

385,00

386,00

Nov'18

-

-

-

-

384,90

Nguồn: Tradingcharts.com