Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'18

451,90

451,90

439,70

439,70

449,70

Mar'18

438,30

438,40

427,60

427,60

437,60

May'18

418,00

418,10

412,90

412,90

422,90

Jul'18

397,60

397,70

394,70

397,60

404,70

Sep'18

-

393,70

392,70

393,70

393,70

Nov'18

-

383,90

383,90

383,90

389,20

Jan'19

-

-

-

-

384,70

Nguồn: Tradingcharts.com