Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Mar'17

361,70

364,30

360,90

364,30

361,30

May'17

367,90

371,80

367,90

371,80

367,90

Jul'17

-

379,10

369,90

370,40

373,00

Sep'17

-

373,90

371,90

373,50

373,10

Nov'17

-

-

-

378,90

371,50

Jan'18

-

-

-

362,00

385,50

Mar'18

-

-

-

-

399,50

Nguồn: Tradingcharts.com