Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

May'17

363,10

364,90

360,50

362,60

363,50

Jul'17

371,50

372,30

370,60

371,80

373,70

Sep'17

373,60

375,10

373,60

375,10

375,10

Nov'17

-

378,50

378,50

378,50

376,60

Jan'18

380,00

380,00

376,00

376,00

382,50

Mar'18

-

-

-

-

387,10

May'18

-

-

-

-

391,70

Nguồn: Tradingcharts.com