Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

May'17

388,30

392,10

384,10

387,80

385,00

Jul'17

392,60

398,00

390,40

394,50

392,50

Sep'17

-

395,90

392,00

394,60

393,00

Nov'17

386,00

389,00

386,00

386,00

388,40

Jan'18

387,00

390,00

387,00

390,00

391,00

Mar'18

-

-

-

391,00

398,90

May'18

-

-

-

-

403,50

Nguồn: Tradingcharts.com