Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

387,20

391,60

385,30

391,60

385,50

Nov'17

373,90

375,10

371,60

375,10

372,20

Jan'18

377,60

377,60

377,60

377,60

377,20

Mar'18

-

381,00

380,00

381,00

377,50

May'18

-

-

-

348,10

376,40

Jul'18

-

-

-

344,50

367,40

Sep'18

-

-

-

-

363,80

Nguồn: Tradingcharts.com