Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Nov'16

313,70

314,90

308,20

309,10

315,10

Jan'17

326,00

326,50

321,20

322,80

326,60

Mar'17

332,40

332,40

328,10

328,50

333,90

May'17

-

334,50

333,90

333,90

331,60

Jul'17

-

-

-

335,00

340,70

Sep'17

-

-

-

357,80

364,70

Nov'17

-

-

-

380,70

380,70

Nguồn: Tradingcharts.com