Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'17

321,90

322,60

318,30

321,00

323,10

Mar'17

330,50

330,90

327,90

330,30

332,00

May'17

336,10

336,50

336,10

336,10

337,00

Jul'17

-

347,90

343,70

343,70

347,90

Sep'17

-

358,50

358,50

358,50

357,50

Nov'17

-

-

-

380,70

364,70

Jan'18

-

378,00

378,00

378,00

378,70

Nguồn: Tradingcharts.com