Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'18

431,20

431,70

428,50

431,50

431,20

Mar'18

424,50

426,90

422,80

426,40

426,10

May'18

412,50

415,40

411,80

415,40

412,50

Jul'18

403,40

404,20

403,40

404,20

401,30

Sep'18

-

-

-

389,80

389,80

Nov'18

-

-

-

370,90

384,70

Jan'19

-

-

-

-

380,20

Nguồn: Tradingcharts.com