Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'17

330,80

333,30

328,20

332,00

329,80

Mar'17

-

345,00

341,00

343,00

343,00

May'17

348,70

348,70

348,60

348,60

349,10

Jul'17

-

352,00

352,00

352,00

351,60

Sep'17

-

-

-

365,00

360,90

Nov'17

-

-

-

380,70

365,90

Jan'18

-

379,00

379,00

379,00

379,90

Nguồn: Tradingcharts.com