Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'16

326,70

329,70

321,10

328,60

325,70

Nov'16

330,00

335,90

329,70

333,50

331,70

Jan'17

335,80

335,80

335,50

335,50

338,20

Mar'17

-

339,00

339,00

339,00

339,00

May'17

-

339,60

339,60

339,60

339,90

Jul'17

-

-

-

348,90

355,90

Sep'17

-

369,50

369,50

369,50

371,90

Nguồn: Tradingcharts.com