Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

393,30

394,90

386,50

391,70

388,80

Nov'17

375,10

377,60

370,30

373,40

373,30

Jan'18

380,90

382,70

380,90

382,00

377,80

Mar'18

381,00

381,90

381,00

381,90

378,10

May'18

-

-

-

348,10

377,00

Jul'18

-

-

-

344,50

368,00

Sep'18

-

-

-

-

364,40

Nguồn: Tradingcharts.com