Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

369,60

370,00

365,00

367,00

371,30

Nov'17

356,50

357,70

352,60

354,70

359,00

Jan'18

360,00

360,10

357,60

360,10

363,90

Mar'18

-

-

-

374,70

368,50

May'18

-

-

-

370,00

368,40

Jul'18

-

-

-

344,50

359,40

Sep'18

-

-

-

-

355,80

Nguồn: Tradingcharts.com