Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'18

429.10

435.00

425.00

434.90

429.70

Mar'18

414.00

423.80

414.00

423.80

418.00

May'18

404.30

407.50

404.30

407.50

403.60

Jul'18

-

392.00

388.10

391.90

391.20

Sep'18

-

382.70

382.70

382.70

382.70

Nov'18

-

376.90

376.90

376.90

376.90

Jan'19

-

-

-

-

372.40

Nguồn: Tradingcharts.com