Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Mar'17

360,40

362,30

358,50

361,80

363,30

May'17

370,00

372,90

368,20

371,20

371,10

Jul'17

374,00

377,30

373,00

376,80

375,10

Sep'17

374,60

376,60

372,20

376,50

373,80

Nov'17

-

-

-

378,90

372,20

Jan'18

-

-

-

362,00

386,20

Mar'18

-

-

-

-

400,20

Nguồn: Tradingcharts.com