Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

May'17

373,30

377,20

367,90

373,30

371,00

Jul'17

383,00

385,90

378,50

383,40

380,10

Sep'17

384,00

386,20

383,40

386,20

381,40

Nov'17

380,20

382,60

380,10

382,60

378,40

Jan'18

-

380,00

380,00

380,00

380,00

Mar'18

-

-

-

-

382,50

May'18

-

-

-

-

387,10

Nguồn: Tradingcharts.com