Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

368,00

368,00

362,20

362,40

367,70

Sep'17

361,90

362,70

358,90

359,70

362,90

Nov'17

353,90

353,90

351,20

351,20

353,70

Jan'18

358,80

358,80

358,80

358,80

357,00

Mar'18

-

368,00

368,00

368,00

365,90

May'18

-

-

-

383,00

364,00

Jul'18

-

-

-

-

360,40

Nguồn: Tradingcharts.com