Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'16

328,20

330,10

325,70

329,90

327,60

Nov'16

334,40

336,20

333,40

335,80

334,30

Jan'17

337,90

337,90

337,90

337,90

335,50

Mar'17

-

339,00

339,00

339,00

336,60

May'17

-

339,60

339,60

339,60

337,50

Jul'17

-

-

-

348,90

353,50

Sep'17

-

371,80

371,80

371,80

369,50

Nguồn: Tradingcharts.com