Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'16

320,90

323,50

319,10

321,20

320,30

Nov'16

330,50

334,00

329,90

332,00

330,80

Jan'17

336,00

338,40

336,00

338,40

336,80

Mar'17

345,20

345,40

345,20

345,40

338,00

May'17

-

-

-

341,00

339,10

Jul'17

-

-

-

359,10

346,80

Sep'17

-

364,90

364,90

364,90

362,80

Nguồn: Tradingcharts.com