Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

368,00

369,50

362,90

369,30

366,30

Nov'17

352,90

357,60

352,10

357,60

354,20

Jan'18

357,60

361,90

357,60

361,90

360,10

Mar'18

-

-

-

374,70

366,80

May'18

-

-

-

370,00

366,70

Jul'18

-

-

-

344,50

357,70

Sep'18

-

-

-

-

354,10

Nguồn: Tradingcharts.com