Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Nov'17

428,00

430,70

425,40

426,80

426,70

Jan'18

418,00

419,60

415,60

418,00

416,20

Mar'18

403,80

405,40

401,90

404,40

401,20

May'18

388,40

388,50

387,40

387,40

386,20

Jul'18

-

-

-

385,00

385,50

Sep'18

-

-

-

385,00

386,00

Nov'18

-

-

-

-

384,90

Nguồn: Tradingcharts.com