Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'18

435,00

435,30

426,70

427,00

431,30

Mar'18

422,40

422,40

416,40

417,20

420,30

May'18

408,00

408,00

403,10

403,10

404,40

Jul'18

393,30

393,30

391,50

391,50

392,00

Sep'18

-

382,70

382,70

382,70

383,50

Nov'18

-

376,90

376,90

376,90

377,70

Jan'19

 

 

 

 

Nguồn: Tradingcharts.com