Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'17

310,20

310,50

307,50

308,50

308,80

Mar'17

321,00

321,00

318,00

319,00

320,30

May'17

329,20

329,20

326,80

327,60

326,90

Jul'17

-

334,00

334,00

334,00

334,00

Sep'17

-

-

-

362,90

340,70

Nov'17

-

-

-

380,70

345,70

Jan'18

-

-

-

377,60

359,70

Nguồn: Tradingcharts.com