Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Mar'17

361,60

365,70

359,60

364,90

361,30

May'17

372,70

377,70

370,30

375,30

372,00

Jul'17

376,00

382,50

375,80

382,40

376,80

Sep'17

380,80

382,80

380,50

380,50

376,50

Nov'17

-

-

-

378,90

374,90

Jan'18

-

-

-

362,00

388,90

Mar'18

-

-

-

-

402,90

Nguồn: Tradingcharts.com