Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

May'17

372,20

374,20

372,20

373,10

370,20

Jul'17

383,10

383,10

382,00

382,20

380,00

Sep'17

384,40

384,40

384,40

384,40

384,30

Nov'17

-

382,60

380,10

382,60

381,30

Jan'18

-

380,00

380,00

380,00

382,90

Mar'18

-

-

-

-

385,40

May'18

-

-

-

-

390,00

Nguồn: Tradingcharts.com