Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'16

321,90

324,80

321,60

322,80

-

Nov'16

332,80

336,00

332,70

334,10

-

Jan'17

340,00

342,50

340,00

340,00

-

Mar'17

-

-

-

345,40

-

May'17

-

-

-

341,00

-

Jul'17

-

-

-

359,10

-

Sep'17

-

367,20

367,20

367,20

-

Nguồn: Tradingcharts.com