Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

367,00

369,40

365,20

366,60

365,30

Nov'17

354,70

356,00

353,20

356,00

353,20

Jan'18

358,80

360,40

358,80

360,40

357,60

Mar'18

-

-

-

374,70

364,90

May'18

-

-

-

370,00

364,80

Jul'18

-

-

-

344,50

355,80

Sep'18

-

-

-

-

352,20

Nguồn: Tradingcharts.com