Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Nov'17

424,10

437,50

424,10

437,50

 

Jan'18

416,70

428,90

416,50

428,90

 

Mar'18

403,00

415,10

403,00

415,10

 

May'18

387,90

397,70

387,10

397,70

 

Jul'18

388,00

389,40

388,00

389,40

 

Sep'18

-

-

-

385,00

 

Nov'18

-

-

-

-

 

Nguồn: Tradingcharts.com