Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

362,90

364,30

361,30

364,00

363,30

Sep'17

358,30

360,40

357,60

359,20

358,70

Nov'17

350,70

351,50

349,80

349,80

351,10

Jan'18

354,00

354,00

354,00

354,00

356,20

Mar'18

-

362,90

362,90

362,90

365,10

May'18

-

361,80

361,80

361,80

364,00

Jul'18

-

358,20

358,20

358,20

360,40

Nguồn: Tradingcharts.com