Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

393,70

394,50

385,70

388,20

388,60

Nov'17

374,60

375,80

366,20

369,20

371,40

Jan'18

375,00

375,00

374,90

374,90

377,90

Mar'18

-

381,90

381,00

381,90

380,00

May'18

-

-

-

348,10

378,90

Jul'18

-

-

-

344,50

369,90

Sep'18

-

-

-

-

366,30

Nguồn: Tradingcharts.com