Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'16

323,30

329,90

320,30

322,50

323,20

Nov'16

335,40

340,30

332,60

335,80

335,30

Jan'17

346,90

347,00

341,70

341,70

342,50

Mar'17

348,00

348,00

348,00

348,00

341,50

May'17

-

-

-

341,00

343,50

Jul'17

-

-

-

359,10

351,20

Sep'17

-

371,40

371,40

371,40

367,20

Nguồn: Tradingcharts.com