Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

367,90

367,90

364,10

366,40

367,60

Nov'17

355,20

355,20

353,50

354,00

354,80

Jan'18

360,40

360,40

358,50

359,80

360,40

Mar'18

-

-

-

374,70

366,90

May'18

369,00

369,00

369,00

369,00

366,80

Jul'18

-

-

-

344,50

357,80

Sep'18

-

-

-

-

354,20

Nguồn: Tradingcharts.com