Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Nov'16

309,50

312,50

306,80

307,60

308,00

Jan'17

321,00

325,30

319,30

319,80

320,20

Mar'17

-

328,50

328,50

329,00

328,80

May'17

-

334,50

333,90

333,90

326,50

Jul'17

-

-

-

335,00

337,00

Sep'17

-

-

-

357,80

361,00

Nov'17

-

-

-

380,70

375,00

Nguồn: Tradingcharts.com