Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

May'17

400,90

402,70

390,40

395,50

398,50

Jul'17

407,10

407,90

396,70

401,80

403,30

Sep'17

405,40

405,40

395,80

399,40

401,90

Nov'17

398,00

399,00

398,00

399,00

395,00

Jan'18

-

-

-

394,90

394,90

Mar'18

-

-

-

391,00

399,10

May'18

-

-

-

-

400,00

Nguồn: Tradingcharts.com