Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'16

298,10

304,50

297,70

302,10

298,10

Sep'16

309,90

311,50

307,80

309,50

306,10

Nov'16

308,40

308,40

307,00

308,40

305,90

Jan'17

-

-

-

314,00

313,90

Mar'17

-

-

-

284,60

315,70

May'17

-

-

-

327,70

331,00

Jul'17

-

-

-

352,70

352,70

Nguồn: Tradingcharts.com