Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

362,80

365,60

361,00

361,40

362,70

Sep'17

358,50

359,80

355,80

356,90

358,20

Nov'17

350,50

351,50

348,40

348,40

350,00

Jan'18

353,50

353,50

353,40

353,40

354,00

Mar'18

-

358,20

358,20

358,20

362,90

May'18

-

357,10

357,10

357,10

361,80

Jul'18

-

353,50

353,50

353,50

358,20

Nguồn: Tradingcharts.com