Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'16

328,60

333,60

328,00

329,60

329,90

Nov'16

334,60

339,80

334,60

335,90

335,80

Jan'17

339,20

339,20

338,40

338,40

337,90

Mar'17

-

-

-

339,00

338,90

May'17

-

-

-

339,60

339,80

Jul'17

-

-

-

348,90

355,80

Sep'17

-

373,10

373,10

373,10

371,80

Nguồn: Tradingcharts.com