Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

388,80

389,20

377,30

379,80

386,70

Nov'17

369,50

369,50

359,20

360,80

367,30

Jan'18

368,80

370,00

365,50

365,50

374,80

Mar'18

-

-

-

381,90

376,90

May'18

-

-

-

348,10

375,80

Jul'18

-

-

-

344,50

366,80

Sep'18

-

-

-

-

363,20

Nguồn: Tradingcharts.com