Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'17

366,10

375,90

365,00

375,90

365,90

Nov'17

354,10

363,90

354,10

363,90

353,90

Jan'18

360,30

369,10

360,30

369,10

359,10

Mar'18

-

-

-

374,70

365,70

May'18

-

369,00

369,00

369,00

369,00

Jul'18

-

-

-

344,50

360,00

Sep'18

-

-

-

-

356,40

Nguồn: Tradingcharts.com