Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Nov'16

309,00

309,70

306,30

308,50

307,10

Jan'17

323,30

326,30

318,40

320,20

319,60

Mar'17

-

328,50

328,50

328,50

328,50

May'17

329,00

329,00

329,00

329,00

326,50

Jul'17

-

-

-

335,00

337,00

Sep'17

-

-

-

357,80

361,00

Nov'17

-

-

-

380,70

375,00

Nguồn: Tradingcharts.com