Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Nov'17

439,00

441,20

434,60

440,20

440,60

Jan'18

430,10

434,20

428,30

433,80

433,70

Mar'18

416,00

420,70

415,10

420,60

420,10

May'18

401,90

403,40

401,90

403,40

403,90

Jul'18

-

393,40

390,40

391,90

391,90

Sep'18

-

-

-

385,00

389,00

Nov'18

-

-

-

-

384,90

Nguồn: Tradingcharts.com