Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'18

445,10

450,60

445,10

450,60

440,60

Mar'18

440,00

444,60

439,40

442,80

435,90

May'18

428,20

433,00

428,20

432,00

425,40

Jul'18

418,80

418,80

418,80

418,80

411,00

Sep'18

-

395,50

395,50

395,50

395,50

Nov'18

-

388,90

388,90

388,90

388,90

Jan'19

-

-

-

-

384,40

Nguồn: Tradingcharts.com