Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

351,00

355,10

350,10

353,20

345,10

Sep'17

346,50

350,80

346,50

347,20

340,80

Nov'17

339,70

341,10

337,70

337,70

331,10

Jan'18

346,50

346,50

346,50

346,50

336,50

Mar'18

-

-

-

343,00

340,60

May'18

-

-

-

348,10

339,50

Jul'18

-

-

-

344,50

335,90

Nguồn: Tradingcharts.com