Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jul'17

363,00

363,50

352,20

352,50

361,60

Sep'17

357,50

358,10

349,10

348,40

357,00

Nov'17

349,60

349,60

340,10

341,00

348,40

Jan'18

-

-

-

344,90

353,40

Mar'18

-

349,20

349,20

349,20

358,20

May'18

-

348,10

348,10

348,10

357,10

Jul'18

-

344,50

344,50

344,50

353,50

Nguồn: Tradingcharts.com