Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'16

325,50

332,50

323,90

327,50

329,70

Nov'16

332,00

338,50

331,90

334,30

335,40

Jan'17

340,70

340,70

340,70

340,70

340,70

Mar'17

-

-

-

339,00

341,70

May'17

-

341,00

341,00

341,00

341,00

Jul'17

-

-

-

348,90

357,00

Sep'17

-

373,00

373,00

373,00

373,00

Nguồn: Tradingcharts.com