Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Sep'16

317,20

319,30

315,20

317,70

318,90

Nov'16

335,50

337,60

333,20

334,50

336,20

Jan'17

345,80

345,80

342,20

343,20

343,90

Mar'17

-

348,00

348,00

348,00

346,90

May'17

-

-

-

341,00

346,60

Jul'17

-

-

-

359,10

354,30

Sep'17

-

370,20

370,20

370,20

370,30

Nguồn: Tradingcharts.com