Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Nov'16

306,70

308,70

305,90

308,70

307,10

Jan'17

318,30

318,60

316,30

318,50

318,80

Mar'17

325,60

325,70

324,20

324,20

327,20

May'17

329,00

329,00

329,00

329,00

329,00

Jul'17

-

-

-

335,00

337,00

Sep'17

-

-

-

357,80

355,00

Nov'17

-

-

-

380,70

369,00

Nguồn: Tradingcharts.com