Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'18

425,60

426,10

418,10

421,20

427,50

Mar'18

415,50

415,50

407,80

410,90

417,10

May'18

400,50

400,50

394,90

396,00

404,60

Jul'18

390,30

390,30

390,30

390,30

390,90

Sep'18

-

382,70

382,70

382,70

382,40

Nov'18

-

376,90

376,90

376,90

376,60

Jan'19

-

-

-

-

372,10

Nguồn: Tradingcharts.com