Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

USD/1000 board feet

Jan'18

453,00

455,40

449,50

449,50

-

Mar'18

443,90

445,70

441,50

441,50

-

May'18

434,00

434,00

432,10

432,40

-

Jul'18

-

-

-

-

-

Sep'18

-

-

-

-

-

Nov'18

-

-

-

-

-

Jan'19

-

-

-

-

-

Nguồn: Tradingcharts.com